En bil er en af de mest afgiftsbelastede forbrugsgoder, vi har i Danmark, dermed belastes din ATV tilsvarende hvis du ønsker at få den indregistreret som bil/Quard. På disse sider under Afgiftsberegning finder du bl.a. et konkret eksempel på beregning af registreringsafgift og moms for en typisk personbil. Vær opmærksom på at der tillægges en ekstra afgift på ca. 7.500kr. For manglende airbag. Generelt anbefaler vi at du får din ATV indregistreret til godsbefordring eller som traktor hvis du ønsker at køre på offentlig vej med den. Det er langt det billigste! 

Link til Trafikstyrelsen "Vægtafgift loven"

Hos Polaris har vi et sortiment som der kan sættes plader på

Se Polaris ATV og UTV sortiment her:

Billede af Polaris ATV som du kan få plader påBlå ATV på plader. Indregistreret POlaris SP 570cc ATV til vejUTV Quad på Plader. Polaris RZR kan indregisterers. Ring og hør mere.

Køb nu, ring direkte til os her: 
JENS TLF. 4029 5752 JYLLAND
JENS A TLF. 9339 1419 ØST- OG SYD-JYLLAND
STIG TLF. 2069 5197 SJÆLLAND, FYN, BORNHOLM

Find din nærmeste forhandler her: 

Hvad er reglerne for ATV-køretøj (All Terrain Vehicle)? - Fra færdselsstyrrelsen

Hvad er reglerne for ATV-køretøj (All Terrain Vehicle)?

Begrebet "ATV-køretøj" dækker over en type køretøj, der er egnet til offroad kørsel. Køretøjet har typisk fire hjul og kan være forsynet med en mindre ladflade/bagagebærer. Køretøjet styres med et styr, som det kendes fra motorcykler. Et ATV-køretøj ligner altså en "firehjulet motorcykel".

Et ATV-Køretøj har fire hjul, og det klassificeres derfor som bil i følge færdselsloven. Køretøjet skal derfor som udgangspunkt opfylde bestemmelserne til bil. 

I EU-regi betegnes ATV-køretøjer som "quadricykler", og de kan typegodkendes efter EF-direktiv 2002/24/EF om typegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Som medlem af EU er Danmark forpligtiget til at acceptere ATV-køretøjer, såfremt de er typegodkendt i henhold til ovennævnte direktiv, uanset de ikke opfylder de tekniske bestemmelser til bil i Danmark.

ATV-køretøj som bil

Godkendelsen af et ATV-køretøj forudsætter, at ATV-køretøjet er EF-typegodkendt. Inden registrering skal køretøjet godkendes ved syn. Ved fremstilling til syn skal ATV-køretøjets EF-overensstemmelsescertifikat (COC-dokument) medbringes.

Oplysninger om, hvorvidt en konkret type ATV-køretøjer er EF-typegodkendt, fremgår af køretøjets mærkeplade. Oplysningerne kan alternativt fås ved den danske importør eller ved fabrikanten.

ATV-køretøj anses som nævnt som en bil, og det har betydning for brugen (vedrørende kørekort, færdselsregler, m.v.). Det har også betydning for registreringsafgift. Et ATV-køretøj skal betale registreringsafgift som en bil. 

ATV-køretøj som godkendt traktor

ATV-køretøjer kan være EU-typegodkendte som traktor. Hvis ATV’en er EU-typegodkendt som traktor med en hastighed på højst 40 km/t, kan den registreres i Køretøjsregisteret (DMR) som godkendt traktor til ejere eller brugere af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom. Traktoren må alene anvendes af en ejer eller bruger af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, jf. registreringslovens § 4 om godkendte traktorer.

ATV-køretøjer kan ikke registreres som traktor i medfør af registreringslovens § 2 (normal registreret traktor til godstransport), medmindre køretøjet ikke er forsynet med lad og ifølge EU-typegodkendelsen kan trække et påhængskøretøj med mindst samme vægt som ATV’ens egen teknisk tilladte totalvægt.

ATV-køretøj som handicaphjælpemiddel

En gruppe mennesker med fysiske handicap vil have stor glæde af, at kunne benytte et ATV-køretøj i områder, hvor fremkommeligheden med almindelige invalidekøretøjer ikke er mulig.

I henhold til færdselslovens § 88 a tillader Færdselsstyrelsen derfor, at ATV-køretøjer på en række nærmere angivne betingelser (se nedenfor) kan godkendes som supplerende handicaphjælpemiddel, der kan benyttes overvejende udenfor offentlig vej. Det vil sige f.eks. ved kørsel på privat vej, marker, strand, skov og lignende. Køretøjet skal registreres og forsynes med nummerplader til bil, medmindre SKAT har fritaget køretøjet for registrering.

ATV-køretøjer, der godkendes som supplerende handicaphjælpemiddel efter § 88a, må ikke anvendes som en erstatning for de almindelige godkendte invalidekøretøjer, hvilket indebærer, at køretøjet ikke må anvendes til almindelige byture, m.v.

Tilladelse til brug af et ATV-køretøj som supplerende handicaphjælpemiddel udstedes af Færdselsstyrelsen på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgningen skal vedlægges oplysninger om ATV-køretøjets mærke, modelbetegnelse og stelnummer. Herudover skal ansøgningen indeholde oplysning om brugerens CPR-nr. og handicap.

Betingelser for godkendelse af ATV-køretøj som handicap-hjælpemiddel

 1. Køretøjet kategoriseres som en bil og skal registreres som en sådan, jf. dog pkt. 10 og 11.
 2. Køretøjet skal opfylde bestemmelserne om traktorers indretning og udstyr i Detailforskrifter for Køretøjer.
 3. Køretøjet skal være indrettet således, at den maksimale hastighed ikke kan overstige 30 km/t. Køretøjets maksimale hastighed tillades begrænset ved, at et eller flere gear sættes ud af funktion, eller ved hjælp af en elektronisk hastighedsbegrænser således, at køretøjet kun med væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed.
 4. Ved fremstilling til syn vil køretøjets gearkasse blive plomberet efter godkendelse af begrænsningen i gearkassen. Såfremt hastigheden begrænses ved hjælp af en hastighedsbegrænser, skal der ved fremstillingen foreligge et diagram, hvoraf det fremgår, i hvilket omfang og på hvilken måde synsvirksomheden kan plombere hastighedsbegrænseren og forbindelserne hertil således, at eventuelle indgreb med henblik på opnåelse af højere hastighed ikke er muligt, uden en eller flere plomber brydes.
 5. Køretøjet skal synes og godkendes af en synsvirksomhed inden registrering/ibrugtagning.
 6. Køretøjet må kun anvendes af ansøgeren.
 7. Køretøjet skal hovedsageligt anvendes udenfor offentlig vej, hvilket indebærer, at køretøjet ikke må anvendes til almindelige byture, indkøb m.v.
 8. Dette brev skal medbringes ved syn hos en synsvirksomhed. Brevet eller kopi heraf skal derudover medbringes under kørsel og på forlangende vises til politiet.
 9. Færdselsstyrelsen forbeholder sig ret til at tilbagekalde tilladelsen, såfremt køretøjet anvendes i strid med de nævnte vilkår.
 10. Det bemærkes, at der kan søges om registreringsfritagelse for køretøjer, der ganske overvejende anvendes udenfor offentlige veje. Ansøgning sendes til SKAT, www.skat.dk.
 11. Køretøjet skal, såfremt det ikke registreringsfritages, være forsynet med nummerplader til bil.

Ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer skal være tegnet, jf. Færdselslovens § 105. 

Opdateret d. 15. april 2020 Fra <https://fstyr.dk/da/Krav-til-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Regler-for-k%C3%B8ret%C3%B8jer/Sp%C3%B8rgsm%C3%A5l-og-svar-om-tekniske-krav>

ATV fingregistreret på plader kører på vej med blå himmel i baggrunden 
Den ultimative frihed på 4 hjul er en ATV på Plader! Vi har flere muligheder for, at hjælpe dig.
Kontakt og for råd og vejledning:

Find din nærmeste forhandler her: